Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
133

V K 653/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V K 653/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale V Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Biel Protokolant: Marta Noras przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. E. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 24 luty 2015 roku, 11 marca 2015 roku, 07 kwietnia 2015 roku, 10 kwietnia 2015 roku, 14 kwietnia 2015 roku, 20 maja 2015 roku, 02 czerwca 2015 roku, 05 sierpnia 2015 ro
Czytaj więcej»

V K 675/12

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-10

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V K 675/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w V Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kułach Protokolant: Katarzyna Zasada przy udziale Prokuratora Anity Rajwa – Haberka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2015 r. w K. sprawy A. G. urodzonego w dniu (...) w W. syna M. i U. z domu Z. oskarżonego o to, że: 1 w okresie od kwietnia 2011 r. do 5 czerwca 2011 r. w K. przy ul. (...) znęc
Czytaj więcej»

V Kp 554/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. V Kp 554/17 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 14 września 2017 r., zatwierdzonym w dniu 19 września 2017 r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach delegowanego do Prokuratury Rejonowej K. - P. w K. , w sprawie o sygn. akt PR 2 Ds. 770.2017, odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd (...) I. Aptekarskiej, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk - wobec braku danych do
Czytaj więcej»

VII GC 237/20

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-02-17

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 237/20/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 5 lutego 2021 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeciwko A. Ż. o zapłatę I oddala powództwo; II orzeka, że Skarb Państwa ponosi nieuiszczone koszty sądowe. SSR Robert Fonfara
Czytaj więcej»

VII GC 237/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-08

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 237/20 UZASADNIENIE Powód dochodzi odszkodowania od pozwanego członka zarządu spółki z o.o. na zasadzie art. 299 § 1 ksh . Pozwany wnosi o oddalenie powództwa, podaje że poprzedni zarząd złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, zaś majątek spółki objęty był zabezpieczeniem poprzez ustawienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Sąd ustalił następujący stan faktyczny : 3 marca 2014 r. zarząd (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmuj
Czytaj więcej»

VII GC 535/20

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-02-08

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwana (…) winna złożyć stosowne wyjaśnienia (…) a nie ograniczać się w swych twierdzeniach procesowych do oceny dowodów przedłożonych przez powoda.
Sygn. akt VII GC 535/20 upr/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 8 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Robert Fonfara po rozpoznaniu 8 lutego 2021 r. w K. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

VII GC 535/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-26

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwana (…) winna złożyć stosowne wyjaśnienia (…) a nie ograniczać się w swych twierdzeniach procesowych do oceny dowodów przedłożonych przez powoda.
Sygn. akt VII GC 535/20 UZASADNIENIE Powód dochodzi zapłaty ceny oraz kosztów odzyskiwania należności. Pozwany zarzuca, że cena dowodu materiałów miała się zawierać w cenie sprzedaży oraz że powód nie udokumentował swojego powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W listopadzie i grudniu 2018 r. pozwana spółka działająca przez pełnomocnika M. A. zakupiła podsypkę piaskowo-cementową i piasek na potrzeby budowy w Ż. . Drogą telefoniczną strony uzgodniły cenę podsypki na 195 zł netto/m 3 o
Czytaj więcej»

VII GC 655/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-03

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 655/20/9 UZASADNIENIE Powód dochodzi od pozwanego odsetek ustawowych, o których mowa w art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych . Pozwany broni się zarzutem potrącenia części wierzytelności z karami umownymi za opóźnienie oraz zarzuca nieważność postępowania. Powód podaje, że opóźnił się z wykonaniem zobowiązania z przyczyn nieleżących po jego stronie oraz wnosi o miarkowanie kar potrąconych przez pozwanego. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powód prowad
Czytaj więcej»

VII GC 711/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-08

Data publikacji: 2021-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zobowiązanie, którego przedmiotem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej ma charakter zobowiązania przemiennego. Oznacza to, że dłużnik uprawniony jest do wyboru, czy spełni je w walucie obcej, czy w walucie polskiej. Prawa wyboru waluty w ogóle nie posiada wierzyciel. 2. Postanowienia dodatkowe umowy zastrzegające kary umowne na (...)
Sygn. akt VII GC 711/20 UZASADNIENIE Powód domagał się zapłaty przewoźnego. Pozwany bronił się zarzutem błędnego określenia waluty zobowiązania oraz zarzutem potrącenia. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 17 stycznia 2020 r. powód jako przewoźnik oraz pozwany jako nadawca zawarli umowę przewozu, na podstawie której powód zobowiązał się do wykonania przewozu na terenie Niemiec za wynagrodzeniem w kwocie 520 euro netto płatnym w terminie 60 dni. Przewoźne miało być płatne w oparciu o fakturę
Czytaj więcej»

VII GC 891/20

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-02-26

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z (…) przepisem konwencji CMR nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności m.in. terminu umówionego przewozu. O ile konwencja CMR wyczerpująco reguluje samą podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej nadawcy, o tyle nie zawiera kompletnego reżimu tej (...)
Sygn. akt VII GC 891/20/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 26 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 17 lutego 2021 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w O. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) sp
Czytaj więcej»