Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
133

VII GC 535/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-26

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwana (…) winna złożyć stosowne wyjaśnienia (…) a nie ograniczać się w swych twierdzeniach procesowych do oceny dowodów przedłożonych przez powoda.
Sygn. akt VII GC 535/20 UZASADNIENIE Powód dochodzi zapłaty ceny oraz kosztów odzyskiwania należności. Pozwany zarzuca, że cena dowodu materiałów miała się zawierać w cenie sprzedaży oraz że powód nie udokumentował swojego powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W listopadzie i grudniu 2018 r. pozwana spółka działająca przez pełnomocnika M. A. zakupiła podsypkę piaskowo-cementową i piasek na potrzeby budowy w Ż. . Drogą telefoniczną strony uzgodniły cenę podsypki na 195 zł netto/m 3 o
Czytaj więcej»

VII GC 655/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-03

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 655/20/9 UZASADNIENIE Powód dochodzi od pozwanego odsetek ustawowych, o których mowa w art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych . Pozwany broni się zarzutem potrącenia części wierzytelności z karami umownymi za opóźnienie oraz zarzuca nieważność postępowania. Powód podaje, że opóźnił się z wykonaniem zobowiązania z przyczyn nieleżących po jego stronie oraz wnosi o miarkowanie kar potrąconych przez pozwanego. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powód prowad
Czytaj więcej»

VII GC 711/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-08

Data publikacji: 2021-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zobowiązanie, którego przedmiotem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej ma charakter zobowiązania przemiennego. Oznacza to, że dłużnik uprawniony jest do wyboru, czy spełni je w walucie obcej, czy w walucie polskiej. Prawa wyboru waluty w ogóle nie posiada wierzyciel. 2. Postanowienia dodatkowe umowy zastrzegające kary umowne na (...)
Sygn. akt VII GC 711/20 UZASADNIENIE Powód domagał się zapłaty przewoźnego. Pozwany bronił się zarzutem błędnego określenia waluty zobowiązania oraz zarzutem potrącenia. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 17 stycznia 2020 r. powód jako przewoźnik oraz pozwany jako nadawca zawarli umowę przewozu, na podstawie której powód zobowiązał się do wykonania przewozu na terenie Niemiec za wynagrodzeniem w kwocie 520 euro netto płatnym w terminie 60 dni. Przewoźne miało być płatne w oparciu o fakturę
Czytaj więcej»

VII GC 891/20

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-02-26

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z (…) przepisem konwencji CMR nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności m.in. terminu umówionego przewozu. O ile konwencja CMR wyczerpująco reguluje samą podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej nadawcy, o tyle nie zawiera kompletnego reżimu tej (...)
Sygn. akt VII GC 891/20/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 26 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 17 lutego 2021 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w O. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) sp
Czytaj więcej»

VII GC 891/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-15

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z (…) przepisem konwencji CMR nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności m.in. terminu umówionego przewozu. O ile konwencja CMR wyczerpująco reguluje samą podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej nadawcy, o tyle nie zawiera kompletnego reżimu tej (...)
Sygn. akt VII GC 891/20 UZASADNIENIE Powód jako przewoźnik dochodził odszkodowania z tytułu błędnego wskazania przez pozwanego daty rozładunku. Pozwany powołuje się na umowne zwolnienie z odpowiedzialności, zarzuca dowolne określenie wysokości szkody oraz podnosi zarzut błędnej waluty roszczenia. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 30 października 2019 r. pozwany jako nadawca zlecił powodowi jako przewoźnikowi przewóz z N. w Niemczech do P. w Polsce. Załadunek odbył się 30 października 2019
Czytaj więcej»

VII GC 1074/19

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-11-13

Data publikacji: 2020-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 1074/19/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 13 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 8 listopada 2019 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w
Czytaj więcej»

VII GC 1265/19

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-11-08

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 1265/19/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 8 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 25 października 2019 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3281,25 zł (trzy tysiące dwie
Czytaj więcej»

VII GC 1298/19

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-11-06

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII GC 1298/19/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 6 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 6 listopada 2019 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego 287 zł (dwieś
Czytaj więcej»

VII GC 1315/18

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 1315/18/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 24 października 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 24 października 2018 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz powoda S. J. kwotę 38
Czytaj więcej»

VII GC 1315/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 1315/18/9 UZASADNIENIE W pozwem złożonym 10 maja 2018 r. powód S. J. dochodził od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. zapłaty kwoty 3875,10 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kosztami procesu. Powód nabył od pozwanego wierzytelność w ramach powierniczego przelewu. Następnie wypowiedział umowę przelewu i obecnie żąda od pozwanego zwrotu kosztów dochodzenia wierzytelności. Referendarz sądowy wydał nakaz zapłaty w postępo
Czytaj więcej»